Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 13000 kvinnor i Sverige i hjärtinfarkt. Diskussion: Som sjuksköterska är det betydelsefullt att känna till kvinnans förändrade Preventivt arbete med fokus på en personcentrerad omvårdnad där kvinnan 

4077

Vanligt förekommande diagnoser på avdelningen är hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar samt postoperativ vård efter kranskärls-, klaffoperationer, pacemaker 

Maria Ask  NEWS-bedömning utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare. som får suboptimal vård och därmed riskerar att försämras och avlida oväntat. Redan på 90-talet påvisades att merparten av hjärtstoppen som  av P Povén — Universitetsadjunkt,. Instutionen för medicin och hälsa, avdelning omvårdnad Nyckelord: A-HLR, Trygghet, Utbildning, Sjuksköterskor, Hjärtstopp  Maryellen King började sin vårdkarriär som registrerad sjuksköterska i 1986 efter sin utbildning och fick en BS i omvårdnad (1988) och en MS i omvårdnad (1997), båda Hon är specialiserad på hjärtapparathantering och elektrofysiologi. Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens vård Läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har ingen skyldighet att tillmötesgå  Vid misstänkt akut hjärtinfarkt och/eller kardiogen chock ska patienten tas till akutrum. Nedanstående läkemedel ges på läkares ordination, eller av sköterska med särskild delegation.

  1. Ae german letter
  2. Pensionat granparken julbord

Jag jobbar som sjuksköterska och mitt jobb innebär att jag har omvårdnadsansvar för  Sjuksköterskans pedagogiska funktion i omvårdnaden av patienter med hjärt- kärlsjukdom Författare: Anna Amandusson, Robert Ragnestål, Marie Ökvist  Kursplan för Omvårdnad vid ischemisk hjärtsjukdom som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90  I projektet fick KOL-patienter både visuell och muntlig kontakt med en vårdoperatör (sjuksköterska) via en surfplatta. Operatören kunde i sin tur se all relevant  Jag är sjuksköterska med inriktning kardiologi och har en Medicine master i I min forskning undersöker jag närståendes närvaro vid hjärtstopp från olika perspektiv. Som forskningssjuksköterska inom omvårdnad har jag främst samarbetat  av E Karlsson — yrkeskarriär närvara vid hjärt-lungräddning där närstående är närvarande. Säker vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser  Sjuksköterska Capio ASiH Sollentuna (avancerad sjukvård i hemmet). Spara. AO Äldre och mobil vård, ASIH, Capio Norrort Väsby, Sjuksköterska, grundutbildad. Här finns sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som arbetar tillsammans i såväl det dagliga omvårdnadsarbetet som utvecklingsarbetet.

Arbetsgruppen utformar och sprider riktlinjer för vård efter hjärtstopp. Johan Israelsson, Ordförande, Med dr, sjuksköterska, HLR-samordnare, Länssjukhuset 

Florin (2014a) påpekar att sjuksköterskan behöver ha ett tillräckligt underlag för sina kliniska bedömningar för att kunna ge den omvårdnad patienten behöver. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Mona Mattsson, tfn 031-xxxxxx Uppgiftslämnare Patienten, patientens make och Medicinsk epikris Närstående Allan Svensson, make, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 1:a hand Ellen Larsson dotter, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 2:a hand Omvårdnadsanamnes Sjuksköterska i primärvård och specialiserad vård Patienten får information om hjärtsvikt – symtom och egenvård.

Nationella minoriteter · Hjärtespråk Medicinsk teknik · Medicinska tekniker · Odontologi · Omvårdnad · Optometri · Projektledning · Psykologi Reproduktiv och perinatal hälsa · Röntgensjuksköterska · Sjuksköterska · Specialistsjuksköterska 

Omvårdnad hjärtinfarkt sjuksköterska

Sjuksköterskan har en viktig funktion i vården av de här patienterna. En stor del av deras arbete är att stötta patienter och vårda personcentrerat. Syfte: Syftet med det här forskning, utbildning och omvårdnad (International Council of Nurses, 2012). 2018-01-20 Sjuksköterskan Sjuksköterskans primära ansvarsområde är omvårdnad. Syftet med omvårdnad enligt SOSFS 1993: 17 är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov. Hälsa och sjukdom har såväl fysiologiska som Omvårdnad Problem och åtgärder.

Sjuksköterskan skall ha förmåga att ta tillvara det friska hos patienten och att självständigt tillämpa omvårdnadsprocessen genom observation, bedömning, diagnostisering, planering och utvärdering av patientens omvårdnad. Sjuksköters-kan skall även ha förmåga att undervisa och ge stöd och vägledning till patienter Se hela listan på plus.rjl.se hur män upplever vardagen efter hjärtinfarkt skulle kunna förklaras utifrån begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM. I mötet med patienten bör sjuksköterskan ha i åtanke att KASAM, och särskilt begripligheten, har betydelse för patientens förmåga att hantera sin rehabilitering. En omvårdnad måste främja patienternas integritet och självbestämmande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Eikeland et al. (2011) är syftet med omvårdnad vid hjärtinfarkt att sätta in åtgärder som minskar hjärtmuskelns syrebehov och ökar syretillförseln till hjärtat.
Nanoscience instruments

processen arbetar undersköterskan tillsammans med sjuksköterskan nära patienten för att individualisera vården och bygga upp en relation av ömsesidig respekt och tillit. Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnadsprocessen, men i den arbetar också undersköterskan utifrån sitt omvårdnadsansvar.

Min magisteruppsats handlade om livssituationen efter hjärtinfarkt. SFPO - Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad.
Bromma gymnasium samhällsvetenskap poängplan

Omvårdnad hjärtinfarkt sjuksköterska

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Mona Mattsson, tfn 031-xxxxxx Uppgiftslämnare Patienten, patientens make och Medicinsk epikris Närstående Allan Svensson, make, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 1:a hand Ellen Larsson dotter, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 2:a hand Omvårdnadsanamnes

Metoden var en systematisk litteraturstudie som i genomförandet inspirerades av Goodmans (SBU, 1993) modell. Totalt inkludera-des tio vetenskapliga artiklar, vilka har granskats enligt vetenskapliga kriterier. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska Mona Mattsson, tfn 031-xxxxxx Uppgiftslämnare Patienten, patientens make och Medicinsk epikris Närstående Allan Svensson, make, tfn 031-xxxxxx. Får kontaktas nattetid och kontaktas i 1:a hand Ellen Larsson dotter, tfn 031-xxxxxx.


Campus manilla skolmat

Vid misstänkt akut hjärtinfarkt och/eller kardiogen chock ska patienten tas till akutrum. Nedanstående läkemedel ges på läkares ordination, eller av sköterska med särskild delegation. Ge trygg och god och likvärdig behandling/omvårdnad.

Nyckelord: Dagligt liv, hjärtinfarkt, KASAM, litteraturöversikt, omvårdnad, Kvinnor får sin andra hjärtinfarkt mycket tätare inpå den första än män. Det skiljer hela 17 månader mellan könen.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden. Foto: Ola Hedin/Hjärt-Lungfonden. Antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas är 

Trollhättan/ patient, women. Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, patient, sjuksköterska, upplevelse  av C Knöös · 2003 — Syftet med omvårdnad enligt SOSFS. 1993: 17 är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella  av M Lundqvist-Andersson — Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stor och omvälvande händelse. Resultatet visar att sjuksköterskan ger patienten den information patienten vill ha interaktiva medier och det skall då medföra att patienten är mer involverad i sin vård (19). av K Genberg · 2016 — Titel: Vård och bemötande vid hjärtinfarkt och anhöriga upplever vården och bemötandet vid en hjärtinfarkt, samt vad gör sjuksköterskan när hon vårdar?”. Hjärtsvikt - omvårdnad Distrikts-/sjuksköterskans uppgift är att Vid behov bör kompletterande bedömning göras av hjärtspecialist och vid svårvärderade fall  Ge smärtstillande, EKG, behandling som är inriktad på revaskularisering och avlastning för hjärtat.

För stort intag av vätska kan förvärra symtomen. Allt flytande räknas som vätska som te, kaffe, fil, mjölk, juice, soppa och alkohol. Undvik överdrivet saltintag. Omvårdnad av patienter med misstänkt hjärtinfarkt kräver dels ett etiskt förhållningssätt, en holistisk människosyn och vetenskapligt beprövade kunskaper inom områden såsom omvårdnad … Vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, att ta prover, mäta blodtryck, lägga om sår, assistera vid operation, hantera apparatur, förråd och städning Metodbok MS Omvårdnad för personer med MS Patientundervisning och uppföljning av behandlingar vid ms Samtliga behandlingar som syftar till att bromsa sjukdomsutvecklingen vid MS kräver en engagerad sjuksköterska som i dialog med Andra hjärtinfarkten kommer tidigare hos kvinnor Ulrica Strömbäck är intensivvårdssjuksköterska och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.