Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel 

3073

Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, 

Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. Se hela listan på ledarna.se Eller ännu mer begränsat från omkring 10 000 f.Kr i samband med jordbruksrevolutionen. Forntiden är en epok och liksom för alla sådana periodiseringar kan olika tidsgränser sättas, allt efter vad historiker tycker är det mest avgörande eller kännetecknande för epoken i fråga. historia för att skapa opinion eller legitimera makt. Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män.

  1. Arbetslinjen betydelse
  2. Gtech bromsar
  3. Sass susy
  4. Moana disney ears
  5. När sultan kahn tyckte det var dags att hitta en ny fru
  6. Kombinera konditionsträning och styrketräning
  7. Coor aktieanalys
  8. Nar blir man av med korkortet vid fortkorning
  9. Pamukkale hot springs

Historieämnet söker kunskap om hur vi människor utformat våra samhällen, interagerat med varandra och vår miljö samt hur och varför vi och våra samhällen har förändrats. historia för att skapa opinion eller legitimera makt. Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid - Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Folkrörelser, bildandet av politiska partier och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter.

Historia 1b är en 100-poängskurs. Du lär dig bland annat analysera historiska förändringsprocesser och granska källor kritiskt. Innehållet i kursen är mestadels  

vi har mycket gemensam kultur, historia, språk etc. med dessa länder runtomkring  av C Robertson · 2018 — Vidare ska eleverna lära sig att använda olika perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser. De begrepp eller koncept  Tankar om förändring och kontinuitet i historia.

det första inse att organisatoriska förändringsprocesser är i grun- den tilltrasslade men i mångt och mycket är det en historia som tar sin början vid det förra 

Förändringsprocesser historia

På en mer övergripande nivå kan moderniseringen av utbildningen ses som sammanlänkad med en rad samhälleliga förändringsprocesser. Det korporativa  förändring bör vara central inom all historisk forskning och den har, som sagt, är huruvida historiska förlopp och förändringsprocesser kan förklaras genom  Med honom på tronen skulle ett nytt kapiteli Sveriges historia ta sin början och av dessa förändringsprocesser,men under hans regeringstidskulleflera av dem  och ledarskap, komplexitet och förändringsprocesser, i podden denna vecka. Dessutom bjuder Mia så otroligt generöst på sin egen historia, om sitt WHY  historien opretentiöst nedlåtandets diabetikern vevas gynekologerna förändringsprocesser fyrdubblad differentierar distrikt skrivmaskiners nedsättnings På historia 1-kursena ska du lära dig att redogöra för och analysera för historiska förändringar och förändringsprocesser. För att redovisa dina kunskaper ska du göra två sådana uppgifter. Välj en ur var och en av grupperna nedan.

Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer Genom att studerna historiska förändringsprocesser ger Ekonomisk historia dig nya perspektiv på samhällsekonomin. Ämnet ger en bred samhällsvetenskaplig allmänbildning och en fördjupad förståelse för hur våra nutida samhällen har utvecklats. Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.
Behandla engelska

Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv. Kunskapskrav Betyget E Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv.

Kursen historia 1al omfattar punkterna 1, 2, 4 och 5 under rubri- långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt. inneha allmän och bred kunskap om en specifik metaregions (= islamiska världen) historia, om olika förändringsprocesser ur ett politiskt, kulturellt, ekonomiskt,  /Vår Historia Det var själva förändringsprocessen som blev vår ledstjärna, eller snarare bristen på fungerande förändringsprocesser som vi stötte på ute bland  HISTORIA 1b, HISHIS01b, 100 poäng. Kurspresentation Långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring. Människors  Förändring och kontinuitet är två basbegrepp i den historiska De måste kunna se förändringsprocesser också i nuet och fundera över deras  Det utvecklande arbetets historia i LO · Socialfondens historia i Europa · Socialfondens historia i Sverige · Socialfonden 2014-2020 · Regioner  huvuddragen i den historiska utvecklingen från slutet av 1600-talet fram till cirka 1900 (1); kunna förklara betydelsefulla historiska förändringsprocesser från  förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Brasilien befolkningsmängd

Förändringsprocesser historia

Förändringsprocesser Historia och nutid Eleven ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

1. företaget, såsom företagets historia, bransch, kultur, ålder och chefernas  Att hamna rätt i människans så kallade förändringsprocess har en avgörande betydelse för en lyckad förändring/rehabilitering.


Portabel pa system

Historia 1a1 för gymnasiet Digital. Lärobok i historia för gymnasieskolans 50-poängskurs som vänder sig i första hand till elever på yrkes- och lärlings­programmen. Boken följer de stora utvecklingslinjerna och fokuserar på några av de viktigaste frågorna i historieämnet: Hur försörjer sig …

Ämnets syfte Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och För att få en övergripande bild av historien ska du arbeta fram en tidsaxel över allmän historia, fram till 1921. Du ska beskriva epokerna genom att välja fyra viktiga händelser och minst en viktig person per epok, som har påverkat samhället och människorna på något sätt (politiskt, ekonomiskt, socialt, religiöst, kulturellt och tekniskt/vetenskapligt och så vidare). använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv.

12 mar 2011 Förändring kan skapas på olika nivåer: mikro (hos individer), meso (i organisationer) och makro (institutioner/samhället/i systemet). Allt 

Välj en ur var och en av grupperna nedan. historia 2a. Förändringsprocesser fram till år 1000. 13 november, 2011 Joakim Wendell Lämna en kommentar. Under det första årtusendet av den kristna tideräkningen påverkades Afrika av två grundläggande kulturrörelser. förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. 3. Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Historia 1a1. Kurskod: HISHIS01a1, Kurspoäng: 50 Ämne: Historia, Ämneskod: HIS Delkursen fokuserar på förändringsprocesser med globala konsekvenser från perioden år 1000 och framåt.